Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Benefit Broker sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tel.: +48 71 798 51 70, adres e-mail: benefit@benefit.net.pl

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a–c RODO przetwarzane w następujących celach:
a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 905 z późn. zm.);
c. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: zakładom ubezpieczeń i pośrednikom ubezpieczeniowym, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w ust. 2. W takim samym zakresie do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 2, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5. W zakresie, w jakim udzielił(a) Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Benefit Broker sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w każdej chwili przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f. prawo do przenoszenia danych.

7. Wszelkie zgłoszenia dotyczące cofnięcia zgody, żądania dostępu / sprostowania / usunięcia / ograniczenia przetwarzania / sprzeciwu wobec przetwarzania / przeniesienia danych należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: rodo@benefit.net.pl

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie danych przekazanych Administratorowi na podstawie ust. 2 lit. a oraz wymogiem ustawowym w zakresie danych przekazanych Administratorowi na podstawie ust. 2 lit. b. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji postanowień umowy lub niewypełnieniem wymogu ustawowego ciążącego na Administratorze, co w konsekwencji prowadzić może do braku możliwości podjęcia określonych działań regulowanych ustawą. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne w zakresie danych przekazanych Administratorowi na podstawie ust. 2 lit. c.

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.