Ubezpieczenie flot pojazdów stanowi często bardzo poważną kosztowo grupę ubezpieczeń funkcjonujących w Firmie. Również obsługa tych ubezpieczeń jest pracochłonna. Dlatego standardowym rozwiązaniem stosowanym przez nas jest wprowadzenie jednolitych ubezpieczeń na warunkach flotowych z zastosowaniem wyrównania okresów ubezpieczenia. Zalety takiego rozwiązania to:

  • możliwość wynegocjowania korzystnych stawek ubezpieczenia tworząc ofertę dla całej floty na warunkach umowy generalnej,
  • ujednolicenie terminów ubezpieczenia wszystkich pojazdów – jedna polisa dla wszystkich pojazdów,
  • obniżenie kosztów ubezpieczeń w okresie wyrównawczym,
  • możliwość wprowadzenia na podstawie umowy generalnej dodatkowych korzystnych zapisów takich jak uproszczona procedura likwidacji mniejszych szkód, czy korzystniejsze zasady ustalania prawa i wysokości odszkodowania,
  • możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków ubezpieczeń dodatkowych takich jak assistance, ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego, ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym (Zielona Karta), czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • zdecydowanie mniejsza pracochłonność obsługi ubezpieczeń,
  • automatyczne obejmowanie ubezpieczeniem nowo nabytych pojazdów na warunkach określonych w umowie generalnej.

Uzupełnieniem ubezpieczeń floty jest grupa ubezpieczeń związanych z ryzykami wynikającymi z realizowanych transportów. Ubezpieczenie mienia w transporcie (krajowym i zagranicznym) w wariancie najszerszym obejmuje całość czynności związanych z przewiezieniem mienia, a więc załadunku i wyładunku, czynności przeładunkowych i magazynowaniem. Jako, że mienie w transporcie jest szczególnie narażone na uszkodzenia jak i np. kradzież, ubezpieczenie to stanowi ważne uzupełnienie ochrony. Częściowym zabezpieczeniem jest korzystanie z usług przewoźników zawodowych, ponoszących odpowiedzialność za transportowane mienie. Odpowiedzialność ta jest jednak prawnie ograniczona i nie dotyczy m.in. szkód spowodowanych siłą wyższą.