O nas

Kiedy ponad 20 lat temu powstawała firma BENEFIT Broker sp. z o.o., rynek usług brokerskich był już w znacznej mierze podzielony i ustabilizowany. Znalezienie miejsca na takim rynku wymagało od nas zaoferowania wyższego standardu usług niż oferowany przez firmy konkurencyjne
i skierowania oferty tam, gdzie tą przewagę można było wykazać. Od początku działalności stykaliśmy się więc z nietypowymi problemami i zadaniami. Zamiast ich unikać staraliśmy się znajdować rozwiązania. W ten sposób staliśmy się autorem szeregu pionierskich rozwiązań zarówno w obszarze kształtowania umów jak i ich obsługi, wypracowując przy tym skuteczne modele współpracy, aby Klient otrzymał nie tylko „dobre ubezpieczenie”,
ale też żeby korzystanie z takiego ubezpieczenia było nie nastręczało nadmiernych trudności.
Niejako przy okazji staliśmy się specjalistą od obsługi Klientów i spraw, wymagających szczególnego, indywidualnego podejścia, czy to ze względu
na specyfikę ryzyk, czy też z uwagi na rozbudowaną strukturę własnościową czy organizacyjną Klienta i Jego majątku. Z czasem także co raz bardziej dostrzegaliśmy zagrożenia i pułapki dominującego na rynku, tradycyjnego modelu obsługi brokerskiej ewoluującego w kierunku co raz dalej postępującej standaryzacji obsługi i tzw. optymalizacji procesów, często kosztem fundamentalnych kwestii analitycznych etapu przygotowawczego jak i szeroko pojętego serwisu brokerskiego.
Dlatego zaczęliśmy rozwijać kompetencje w tych ważnych obszarach zwykle zaniedbywanych w modelu „tradycyjnym” – tam, gdzie wiedza, staranność i realne zaangażowanie znaczą dla Klienta więcej, niż wielkość firmy czy międzynarodowy rodowód a realna praca i kompetencje
więcej niż spektakularny marketing. W szczególności mowa o fundamentalnej dla jakości umów analizie zagrożeń, dokumentów źródłowych, analizie
i opracowaniu danych, oraz elementach „wykończeniowych” świadczonego serwisu, wpływających na komfort współpracy po stronie Klienta, tj. szeroko pojętego serwisu szkodowego oraz wsparciu w zarządzaniu ryzykiem.

Na bardzie tych doświadczeń i opracowanych nowatorskich rozwiązań wypracowaliśmy standard usług niedostępny u konkurentów o korporacyjnych strukturach i modelu działania. Ten nasz nowy standard stanowi odpowiedź na potrzeby branż i obszarów działalności wymagających specyficznego podejścia, kompetencji i zaangażowania.

Przez te lata powstawał także zespół stanowiący dzisiaj największy kapitał firmy – grono doświadczonych specjalistów, którzy szukają rozwiązań, nie problemów, i których wiedza, zaangażowanie i kreatywność pozwala nam oferować usługi najwyższej jakości.
Dziś ten zdobywany przez lata kapitał stawiamy do Państwa dyspozycji.

Broker czyli kto?

Instytucja i działalność brokera ubezpieczeniowego jest uregulowana
w przepisach prawa. 
Zgodnie z tymi regulacjami:
 • broker ubezpieczeniowy to przedsiębiorca (osoba fizyczna lub osoba prawna), który za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (aktualnie jest to Komisja Nadzoru Finansowego) wykonuje działalność brokerską, tj. czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
 • działalność brokera ubezpieczeniowego jest formą pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegającego na wykonywaniu czynności w imieniu i na rzecz Klienta – poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.
 • broker podlega wpisowi do rejestru brokerów prowadzonego przez organ nadzoru.
 • broker działa na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Klienta, w oparciu o umowę regulującą warunki współpracy.

Na czym polega nasza rola?

Jako broker ubezpieczeniowy reprezentujemy interesy ubezpieczeniowe Klienta – rozpoznajemy i opisujemy ryzyko, negocjujemy warunki ubezpieczenia w imieniu Klienta, doradzamy w zakresie ubezpieczeń, uczestniczymy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia,
w tym w likwidacji szkód. W dużym uproszczeniu broker ubezpieczeniowy pomaga Klientowi kupić odpowiednie ubezpieczenie i później z niego właściwie korzystać. Broker może także pełnić wiele funkcji doradczych
w bieżącej działalności Klienta.

Dlaczego broker?

Świadomość zagrożeń oraz posiadanie rozwiązań (ubezpieczeniowych,
ale nie tylko) pozwalających podołać finansowo i organizacyjnie skutkom realizacji tych zagrożeń zapewnia podstawowy element warunkujący stabilne funkcjonowanie – bezpieczeństwo. W dużym uproszczeniu broker ubezpieczeniowy pomaga Klientowi kupić odpowiednie ubezpieczenie i później z niego właściwie korzystać. Broker może także pełnić wiele funkcji doradczych w bieżącej działalności Klienta.

Ponieważ zarówno analiza zagrożeń jak i wdrożenie odpowiedniego programu zabezpieczającego wymaga czasu oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, organizację ochrony ubezpieczeniowej dla najlepiej powierzyć dobremu brokerowi, który:

 • zapewni właściwe rozpoznanie zapotrzebowania Firmy na ochronę ubezpieczeniową,
 • zgromadzi dane do ubezpieczenia dbając o ich jakość i prawidłowość, przeprowadzi postępowanie zmierzające do wyboru najkorzystniejszej dostępnej oferty pokrycia ryzyka,
 • przedstawi zebrane oferty wraz z ich analizą pod względem merytorycznym i finansowym, rekomendacją wskazującą najwłaściwszą zdaniem brokera ofertę oraz jej uzasadnieniem,
 • doprowadzi do zawarcia umów zgodnie z wybraną ofertą, zapewni bieżącą obsługę zawartych umów ubezpieczenia oraz pomoc w razie szkody.

Korzystanie z usług dobrego brokera pozwala na zapewnienie właściwych jakościowo umów ubezpieczenia oraz optymalizację kosztów i ograniczenie własnego zaangażowania czasu i pracy.

Nasz zespół

Usługi brokerskie w rzadko spotykanym stopniu oparte są przede wszystkim na ludziach. To od nich zależy nie tylko jakość tych usług, ale przede wszystkim komfort współpracy i poczucie bezpieczeństwa Klienta. Kilkunastoosobowy zespół naszej firmy tworzą osoby nie tylko posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe, ale też niebagatelne umiejętności kontaktowe i komunikatywne. Wszystkie osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą merytoryczną Klientów posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe, odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich potwierdzone wpisem
do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Osoby z naszego zespołu odznaczają się wysoką starannością i dokładnością, tak niezbędną w przypadku umów ubezpieczenia, gdzie nawet drobny błąd może oznaczać poważne konsekwencje finansowe.
Zarządzanie ryzykiem to nie tylko ubezpieczenia.
Pomagamy zadbać o całokształt okoliczności i spraw mających wpływ na kontrolę ryzyka działalności, skuteczność ubezpieczeń i komfort pracy

Bezpieczeństwo obiektów
Weryfikacja stosowanych zabezpieczeń i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pod kątem ubezpieczeniowym, ale także zgodności z wymogami prawa i standardami inżynieryjnymi.

Relacje z kontrahentami Zabezpieczenie interesów Klienta w relacjach
z kontrahentami – pomoc w projektowaniu zapisów umownych, weryfikację przedkładanych zabezpieczeń kontraktowych, ubezpieczenia wierzytelności.

Inwestycje
Opiniowanie planowanych inwestycji pod kątem bezpieczeństwa i wpływu projektowanych rozwiązań na późniejsze warunki ubezpieczenia oraz pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektu i inwestycji.

Wizerunek
Pomagamy dbać o relacje i wizerunek wobec klientów, kontrahentów, otoczenia, zachowując dyskrecję i odpowiednie zarządzanie informacjami i treścią dokumentów

Wsparcie w bieżącej działalności Pomoc w kształtowaniu rozwiązań organizacyjnych, dokumentów wewnętrznych, procedur istotnych
dla bezpieczeństwa działalności.

Dostęp do wiedzy
Dostarczamy rzetelnej i przystępnej wiedzy o ryzyku, warunkach ubezpieczenia, bieżącym stanie spraw oraz możliwych działaniach.

Nasza obsługa brokerska jest kompletna

WYGODNA Zdejmujemy z Ciebie pracę i odpowiedzialność. Wiele czynności, które wykonujesz może, a nawet powinien wykonać broker. Analiza i opracowanie danych, wykazów, dokumentów źródłowych, pełny pilotaż szkód – to zadania dla nas.

SKUTECZNA
Koncentrujemy się na realnych efektach a nie „odhaczeniu” sprawy.
Z determinacją walczymy o Twój interes. Aktywnie zdobywamy najlepsze oferty, optymalizujemy koszty, uzyskujemy należne odszkodowania.

KOMPLEKSOWA
Ubezpieczenia to nie tylko polisy majątkowe i komunikacyjne. To również często pomijane ryzyka finansowe, środowiskowe, podatkowe, prawne, cybernetyczne, oraz szereg ubezpieczeń uzupełniających, a także ubezpieczenia pracownicze. Ale ubezpieczenia to też tylko jeden z elementów polityki bezpieczeństwa - zapewniamy wsparcie merytoryczne także w wielu aspektach zarządzania i kontroli ryzyka w bieżącej działalności. Wspomagamy naszych Klientów w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa – nie tylko ubezpieczeniowej, ale także prawnej, inżynieryjnej, pożarniczej, zarówno tej wewnętrznej, jak i w relacjach z kontrahentami czy podczas prowadzonych inwestycji.

ŻYCZLIWA
Wiemy, że możesz nie znać się na ubezpieczeniach. I możesz nie chcieć się uczyć. Możesz też ubezpieczeń po prostu nie lubić. Z nami masz realną, życzliwą opiekę i pomoc, kiedy jej potrzebujesz.

RZECZOWA
Zapewniamy rzetelną, uczciwą informację. Pokazujemy nie tylko zalety, ale także wady, zagrożenia i niedoskonałości ofert czy polis,
a także innych dokumentów dotyczących Twoich spraw.

PO TWOJEMU
Aplikacje, infolinie, formularze, procedury, wytyczne… i czasem jeszcze szkolenia z obsługi tego wszystkiego –  to często sposób ułatwienia pracy ubezpieczyciela i brokera – Klienta niekoniecznie. Dla Ciebie często oznacza to dodatkowy trud i większą odpowiedzialność za treść złożonych oświadczeń i deklaracji. My nie obciążamy Cię pracą, którą możemy wykonać sami. I nie narzucamy niewygodnych rozwiązań! Weźmiemy na siebie
co się da i pomożemy w tym, w czym musisz uczestniczyć w dogodny dla Ciebie sposób. Wolisz bezpośredni telefon/email do swojego opiekuna? Spotkanie? Oczywiście! A nowoczesną aplikację z podglądem swoich spraw masz do dyspozycji kiedy chcesz. Nie będziemy Cię uczyć, jak się obsługiwać po naszemu. My się nauczymy, jak Cię obsługiwać po Twojemu.

Atuty naszego, niekorporacyjnego modelu opieki brokerskiej.
 • Klasyczny, korporacyjny sposób obsługi najlepiej funkcjonuje w przypadku „idealnych” Klientów, czyli tych, którzy posiadają optymalną dokumentację, odpowiednie zabezpieczenia, posiadają wiedzę na temat ubezpieczeń i są gotowi wziąć na siebie znaczną część pracy i odpowiedzialności. No i nie napotykają na nietypowe problemy. Nie istnieją jednak niemal tacy Klienci, a im bardziej odstają od tego „ideału”, tym mniej efektywny staje się model „korporacyjny”, a ryzyko problemów, zwłaszcza
  w przypadku poważnych szkód, wzrasta.
 • Wiele problemów, z którymi borykają się nasi Klienci ma delikatny charakter, wymagający odpowiedniego, wyważonego, dyskretnego podejścia. Wiemy o tym, i wiemy jak w takich sytuacjach postępować.
 • Nie krępuje nas korporacyjna „standaryzacja procesów” – procedury, szablony, wytyczne, raporty.  Wychodzimy poza utarte schematy. Robimy to, czego potrzebuje Klient i tak jak potrzebuje. To prawdziwy serwis indywidualny.
 • Podchodzimy do Klienta kompleksowo i długoterminowo – angażujemy się także w sprawy kłopotliwe, których inni nie dostrzegają, unikają lub nie są w stanie
  im sprostać.

Dlatego model niekorporacyjny, to idealny model serwisu także, a nawet szczególnie, dla „nieidealnych” Klientów

BENEFIT BROKER sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 13G,
53-238 Wrocław
Tel.:+48 71 798 51 70