Poza podstawowymi czynnościami polegającymi na przygotowaniu zapytania ofertowego lub SWZ w oparciu o przekazane informacje oferujemy także szereg czynności dodatkowych, poprawiających jakość ochrony ubezpieczeniowej.

W obszarze czynności przygotowawczych:

 • weryfikację dokumentacji budynków (książki obiektu budowlanego, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, kontrole stanu technicznego obiektu i instalacji) pod kątem zapisów lub okoliczności mogących być podstawą ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania,
 • określenie (weryfikację) wartości odtworzeniowej budynków metodą katalogową (analogiczną do stosowanej najczęściej przez ubezpieczycieli w razie szkody) co pozwala na przyjęcie właściwej sumy ubezpieczenia i uniknięcie ryzyka zastosowania przez ubezpieczyciela proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia (ubezpieczenia poniżej faktycznej wartości),
 • identyfikację obiektów w naturze oraz korelację wykazów w celu uniknięcia wątpliwości odnośnie faktycznego przedmiotu ubezpieczenia; ewentualnie opracowanie wykazu mienia świadomie wyłączanego z ubezpieczenia,
 • korelację ubezpieczeń – zarządzanie umowami ubezpieczenia obiektów wynajmowanych, w trwałym zarządzie czy innych formach użytkowania obcego w celu uniknięcia podwójnego ubezpieczenia oraz identyfikację ubezpieczeń pozornych, a w szczególności luk w ubezpieczeniu (nieodnowione czy nieprawidłowe umowy).

W obszarze obsługi umowy:

 • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania umów – zgłoszenia w ramach limitów automatycznego pokrycia, monitoring i zgłoszenia zmian, doubezpieczenia bieżące, ubezpieczenia incydentalne,
 • udostępnienie wskazanym przez Państwa osobom dostępu do sytemu MyBroker – ewidencji polis, płatności, szkód, pojazdów, a od niedawna także poszerzonego modułu budynków, co zapewnia Państwu wgląd w bieżący stan spraw.

W obszarze likwidacji szkód:

szerokie wsparcie w procesie likwidacji szkód, aż po przejęcie w możliwym zakresie bieżącej obsługi szkód, tj.:

 • zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela,
 • pośredniczenie w gromadzeniu i przekazywaniu danych – komplet dokumentów szkodowych w jednym miejscu,
 • monitoring procesu likwidacji szkód i konieczne interwencje w przypadku naruszenia terminów ustawowych bądź konieczności przyspieszenia sprawy,
 • opiniowanie decyzji odszkodowawczych – dopilnowanie prawidłowego zamknięcia szkody,
 • interwencje i odwołania w przypadku niesatysfakcjonujących rozstrzygnięć,
 • procedowanie regresów,
 • bieżący nadzór nad szkodowością,
 • kształtowanie i nadzór nad polityką likwidacji szkód powtarzalnych – OC związane z zarządzaniem i eksploatacją dróg czy infrastruktury sieciowej, szkody w budynkach mieszkalnych (np. zalania), awarie maszyn, akty wandalizmu, częstotliwe szkody komunikacyjne,
 • oferujemy także obsługuję szkód z obcego ubezpieczenia OC (roszczenia wobec osób trzecich)