Ubezpieczenie kredytu kupieckiego – stanowi zabezpieczenie przed niewypłacalnością odbiorcy towaru lub wykonanej usługi. Niewypłacalność jest spełnieniem się ryzyka czyli wypadkiem ubezpieczeniowym. Określana jest jako:
1. niewypłacalność prawnie stwierdzona – odpowiedni organ państwowy orzeka o niemożności regulowania zobowiązania przez kontrahenta, bądź
2. niewypłacalność faktyczna – czyli upływ umówionego z ubezpieczycielem czasu, po którym następuje wypadek ubezpieczeniowy (np. 4 miesiące).

Dodatkową korzyścią z posiadania takiego ubezpieczenia jest ocena wiarygodności finansowej kontrahentów, wsparcie windykacyjne świadczone przez ubezpieczyciela, a także wprowadzenie procedur pomagających w zarządzaniu należnościami, brak konieczności tworzenia rezerw na niezapłacone należności (poprawa wyniku finansowego), ułatwiony dostęp do finansowania, obrotu wierzytelnościami i inne.