Tylko dobrze przygotowane ubezpieczenia stanowią właściwe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem ubezpieczającego, stanowiąc jednocześnie gwarancję niezakłóconego funkcjonowania, a czasami i przetrwania Firmy, minimalizując ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania, czy istotnego ograniczenia jego wysokości.

Warunkiem optymalnego doboru warunków ochrony ubezpieczeniowej jest:

  • rzetelna analiza ryzyk występujących w przedsiębiorstwie oraz jego potrzeb i oczekiwań,
  • przygotowanie indywidualnego programu ochronnego opartego o wyniki przeprowadzonej analizy,
  • opracowanie zapytania ofertowego kierowanego do wybranych zakładów ubezpieczeń zawierającego postulowane zmiany w warunkach standardowo stosowanych, w tym tzw. klauzule brokerskie oraz postanowienia szczegółowe wynikające ze specyfiki chronionego ryzyka,
  • przeprowadzenie postępowania wyboru oferty spełniającej w możliwie najszerszym zakresie przyjęte założenia przy akceptowalnym poziomie kosztów,
  • uszczegółowienie warunków oferty poprzez wprowadzenie dodatkowych zmian w treści umowy ubezpieczenia eliminujących niekorzystne zapisy OWU czy wprowadzających dodatkowe postanowienia nie objęte treścią zaakceptowanych klauzul brokerskich lub nieprecyzyjnie opisane w ofercie,
  • dopilnowanie aby wystawiane polisy były spójne treściowo i odpowiadały wynegocjowanym warunkom.

Benefit Broker sp. z o.o. to firma, która świadczy usługi ze szczególnym naciskiem na zapewnienie skuteczności świadczonych usług i umów ubezpieczenia. Specjalizujemy się w obsłudze ryzyk wymagających wysokiego zaangażowania merytorycznego i organizacyjnego z uwagi na charakter zagrożeń, częstotliwość szkód czy inne czynniki utrudniające zawarcie satysfakcjonujących ubezpieczeń.