Poza rozwiązaniami łączącymi w sposób szczególny narzędzia z dziedziny ubezpieczeń z rozwiązaniami informatycznymi nasza firma szczególną uwagę poświęca dziedzinom wymagającym szczególnej wiedzy merytorycznej, doświadczenia, a także umiejętności postępowania z uwagi na specyfikę zagadnienia. Do tej grupy zaliczamy obsługę:

  1. klientów dysponujących rozbudowaną strukturą majątku – wiele lokalizacji, skomplikowana/zmienna sytuacja prawna obiektów – jest to oferta adresowana dla jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw komunalnych, grup kapitałowych i przedsiębiorstw wieloodziałowych lub posiadających rozbudowaną sieć handlową,
  2. przedsiębiorstw zarządzających rozbudowaną infrastrukturą sieciową (wodociągi, kanalizacja, energetyka cieplna),
  3. klientów mających do czynienia ze znaczną ilością szkód – poza wspomnianymi wyżej to przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i autobusowej, przedsiębiorstwa dysponujące znaczną liczbą pojazdów (floty),
  4. podmiotów, które z uwagi na charakter ryzyka, tryb zawierania umowy albo specyfikę wymagają szczególnego podejścia i doświadczenia. Tu wymienić warto przedsiębiorstwa produkcyjne podwyższonego ryzyka (przetwórstwo drewna, chemiczne, spożywcze),
  5. grupowe ubezpieczenia osobowe (ubezpieczenia pracownicze, ubezpieczenia NNW uczniów, studentów i innych grup), także zawierane w trybie prawa zamówień publicznych.