Ubezpieczenia pracownicze stanowią nie tylko przejaw dbałości o pracowników, ale również efektywny instrument motywacyjny.

Jednak bardzo często funkcjonujące w firmach standardy ubezpieczeń oparte na ubezpieczeniu rodzinnym nie spełniają oczekiwań pracowników, które w coraz większym stopniu skoncentrowane są na dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym.

Oczekiwania pracowników różnią się znacznie w zależności od wielu czynników takich jak wiek, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna, wykonywany zawód itp. Stad uniwersalne programy ubezpieczenia zastępowane są programami konstruowanymi dla poszczególnych grup zawodowych obejmującymi w różnych proporcjach element ochrony oraz element oszczędnościowo-inwestycyjny.

Zakres ochrony w części ubezpieczeniowej obejmować może nawet bardzo szeroki zakres, a więc oprócz ryzyka zgonu także skutki następstw nieszczęśliwych wypadków, wystąpienie poważnych zachorowań, pobyt w szpitalu, operację chirurgiczną, niezdolność do pracy, czy inwalidztwo. Dodatkowo ochrona może zostać zgodnie ze standardem ubezpieczeń rodzinnych rozszerzona w pewnym zakresie na członków najbliższej rodziny.

Istotną cechą części inwestycyjnej jest wyodrębnione indywidualne konto inwestycyjne dające ubezpieczonemu możliwość kontroli jego stanu. W nowym systemie emerytalnym jest to element mający teoretycznie największy wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Dlatego należy przywiązać do niego dużą wagę. Nawet stosunkowo wysoka rentowność tej formy inwestowania ma drugorzędny wpływ na wysokość zgromadzonego kapitału.

Podstawową rolę odgrywa czas inwestowania. Im dłuższy, tym wysokość kapitału zgromadzona z określonych składek istotnie wyższa. Krótki okres inwestowania zmusza do opłacania znacznie wyższych składek dla uzyskania tej samej wysokości zgromadzonego kapitału, dlatego najważniejsze jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie inwestowania oraz dostosowanie opłacanych składek do możliwości i oczekiwań ubezpieczonego, na co zwracamy szczególną uwagę.

Uzyskanie spodziewanego zakresu ochrony możliwe jest poprzez łączenie różnych produktów ubezpieczeniowych. Pamiętać należy jednak, że każdy element ochrony jest źródłem kosztów, a zatem wpływa na wysokość opłacanych składek. Należy więc dbać, aby sumy ubezpieczenia części ochronnej nie były symboliczne i stanowiły realne wsparcie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, ale przede wszystkim dbać, aby polisa zawierała istotne dla ubezpieczającego elementy tak, żeby opłacane kwoty służyły realizacji określonego celu ochronnego.

W każdym przypadku należy jednak dbać, aby oferta była jak najbardziej przejrzysta. Często bowiem w produktach łączonych, a więc ochronno – inwestycyjnych, nie jest określona wysokość składek na poszczególne ryzyka oraz na część inwestycyjną. Tworzy to ryzyko rozczarowań po latach opłacania składek, gdzie wbrew oczekiwaniom kwota zgromadzonych środków jest mała, ponieważ większość opłacanej składki pokrywała ryzyka ochronne.

Realizacji powyższych celów służy indywidualne podejście do grup pracowniczych. Opracowanie kilku odrębnych ofert dla poszczególnych grup pracowniczych zamiast jednej uniwersalnej stanowić może sposób na połączenie możliwości negocjacyjnych przy tworzeniu dużego programu ubezpieczenia i szansę na opracowanie naprawdę dostosowanego do potrzeb programu dla określonej grupy.