Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) i montażu (EAR) to ubezpieczenia mające na celu kompleksowe pokrycie ryzyk występujących w procesie budowy/montażu. A zatem przedmiotem ubezpieczenia są przede wszystkim roboty kontraktowe, materiały, elementy i urządzenia do wbudowania i montażu, maszyny, sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w trakcie budowy/montażu itp. oraz koszty dodatkowe związane z likwidacją skutków szkody.
Drugim elementem tego ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją kontraktu. Istotne w tym ubezpieczeniu jest to, że możliwe jest objęcie ochroną nie tylko okresu realizacji kontraktu, ale również okresu prób i testów oraz okresu gwarancyjnego.
Katalog stosowanych klauzul jest niezwykle bogaty, przy czym należy zwrócić uwagę, że większość z nich ma wbrew pozorom charakter ograniczający zakres ochrony.