Finanse pod kontrolą. Także finanse Twoich kontrahentów.

Ubezpieczenia finansowe to prawdopodobnie najbardziej różnorodna grupa produktów ubezpieczeniowych. Obejmuje ona m.in.:

UBEZPIECZENIA KREDYTU KUPIECKIEGO

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego – stanowi zabezpieczenie przed niewypłacalnością odbiorcy towaru lub wykonanej usługi. Niewypłacalność jest spełnieniem się ryzyka, czyli wypadkiem ubezpieczeniowym. Określana jest jako:
1. niewypłacalność prawnie stwierdzona – odpowiedni organ państwowy orzeka o niemożności regulowania zobowiązania przez kontrahenta, bądź
2. niewypłacalność faktyczna – czyli upływ umówionego z ubezpieczycielem czasu, po którym następuje wypadek ubezpieczeniowy (np. 4 miesiące).

Dodatkową korzyścią z posiadania takiego ubezpieczenia jest ocena wiarygodności finansowej kontrahentów, wsparcie windykacyjne świadczone przez ubezpieczyciela, a także wprowadzenie procedur pomagających w zarządzaniu należnościami, brak konieczności tworzenia rezerw na niezapłacone należności (poprawa wyniku finansowego), ułatwiony dostęp do finansowania, obrotu wierzytelnościami i inne.

UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

Ubezpieczenie utraty zysku jest formą rozszerzonej ochrony przed skutkami dużych szkód w majątku przedsiębiorstwa, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Celem tego ubezpieczenia jest zrekompensowanie utraconych przez ubezpieczającego zysków z produkcji i sprzedaży towarów oraz usług na skutek zakłócenia lub przerwy w działalności, oraz pokrycie ponoszonych przez czas przestoju kosztów stałych i zwiększonych kosztów działalności.

Ubezpieczenie to funkcjonuje jako rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (na bazie ryzyk nazwanych bądź all risks) oraz ubezpieczenia maszyn. Warunkiem otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia utraty zysku jest pokrycie z ubezpieczenia mienia szkody będącej przyczyną utraty zysków.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Ta grupa produktów ubezpieczeniowych ma na celu rekompensatę strat finansowych poniesionych przez uprawniony podmiot. Konstrukcja gwarancji ubezpieczeniowej jest odmienna od ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiana jest na wniosek jednego podmiotu, ale uprawnionym (beneficjentem) jest inny podmiot. Podstawową rolą gwarancji jest zastąpienie kwot pieniężnych stanowiących zabezpieczenie wykonania określonych świadczeń. W razie niewykonania przez wnioskodawcę gwarancji określonego obowiązku umownego ubezpieczyciel wypłaci uprawnionemu określone wcześniej świadczenie. Oto najpopularniejsze rodzaje gwarancji:

  • Gwarancja wadialna (przetargowa) – zastępuje wadium pieniężne składane przez uczestnika przetargu, stanowiące zabezpieczenie dla organizatora przetargu podpisania kontraktu przez zwycięzcę przetargu. Przedłożenie gwarancji zamiast środków pieniężnych pozwala na uczestnictwo w przetargach bez konieczności zamrażania nieraz bardzo dużych kwot pieniężnych na okres nawet kilku miesięcy.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu – stanowi coraz częściej wymagane zabezpieczenie dla zleceniodawcy właściwego wykonania umowy przez zleceniobiorcę.
  • Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek. Umowa o realizację określonych inwestycji z reguły zawiera określone obowiązki gwarancyjne nałożone na wykonawcę. Często stosowanym zabezpieczeniem wykonania obowiązków gwarancyjnych jest klauzula kwot zatrzymanych, przewidująca prawo inwestora do zatrzymania części zapłaty za wykonane prace na określony czas. Złożenie przedmiotowej gwarancji może zastąpić ten instrument, a coraz częściej jest jednym z obligatoryjnych warunków kontraktu. W przypadku stosowania zabezpieczenia w postaci kwot zatrzymanych interes wykonawcy zabezpieczać może gwarancja zwrotu kwot zatrzymanych.
  • Gwarancja zwrotu zaliczki stanowiącej warunek przystąpienia do realizacji kontraktu.