GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Ta grupa produktów ubezpieczeniowych ma na celu rekompensatę strat finansowych poniesionych przez uprawniony podmiot. Konstrukcja gwarancji ubezpieczeniowej jest odmienna od ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiana jest na wniosek jednego podmiotu, ale uprawnionym (beneficjentem) jest inny podmiot. Podstawową rolą gwarancji jest zastąpienie kwot pieniężnych stanowiących zabezpieczenie wykonania określonych świadczeń. W razie niewykonania przez wnioskodawcę gwarancji określonego obowiązku umownego ubezpieczyciel wypłaci uprawnionemu określone wcześniej świadczenie. Oto najpopularniejsze rodzaje gwarancji:

  • Gwarancja wadialna (przetargowa) – zastępuje wadium pieniężne składane przez uczestnika przetargu, stanowiące zabezpieczenie dla organizatora przetargu podpisania kontraktu przez zwycięzcę przetargu. Przedłożenie gwarancji zamiast środków pieniężnych pozwala na uczestnictwo w przetargach bez konieczności zamrażania nieraz bardzo dużych kwot pieniężnych na okres nawet kilku miesięcy.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu – stanowi coraz częściej wymagane zabezpieczenie dla zleceniodawcy właściwego wykonania umowy przez zleceniobiorcę.
  • Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek. Umowa o realizację określonych inwestycji z reguły zawiera określone obowiązki gwarancyjne nałożone na wykonawcę. Często stosowanym zabezpieczeniem wykonania obowiązków gwarancyjnych jest klauzula kwot zatrzymanych, przewidująca prawo inwestora do zatrzymania części zapłaty za wykonane prace na określony czas. Złożenie przedmiotowej gwarancji może zastąpić ten instrument, a coraz częściej jest jednym z obligatoryjnych warunków kontraktu. W przypadku stosowania zabezpieczenia w postaci kwot zatrzymanych interes wykonawcy zabezpieczać może gwarancja zwrotu kwot zatrzymanych.
  • Gwarancja zwrotu zaliczki stanowiącej warunek przystąpienia do realizacji kontraktu.