Ubezpieczenie maszyn – stanowi uzupełnienie ubezpieczenia „żywiołowego” o ryzyka związane bezpośrednio z eksploatacją maszyn w dwóch podstawowych kategoriach ryzyk:

ubezpieczenia od szkód elektrycznych – dotyczy maszyn elektrycznych, głównie silników, transformatorów, prądnic itp. i szkód wywoływanych w tych maszynach niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, oraz

ubezpieczenia maszyn od awarii na skutek wad projektowych, konstrukcyjnych, produkcyjnych, materiałowych czy niewłaściwej obsługi i eksploatacji.

wróć do ubezpieczenia techniczne