Nazwa: BENEFIT BROKER sp. z o.o.
Adres: ul.Ostrowskiego 13G
53-238 Wrocław
NIP: 8971689155
REGON: 932954206
KRS: 0000181052; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BGŻ S.A.: 46 2030 0045 1110 0000 0055 9840
Kapitał zakładowy: 50 000 zł;
Zarząd: Robert Horochowski – Prezes Zarządu
Grzegorz Kuźnik – Wiceprezes Zarządu
Podstawa działalności: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1295/03
Numer wpisu do rejestru brokerów: 00001170/U