Ubezpieczenia techniczne to grupa ubezpieczeń mienia stanowiąca uzupełnienie ubezpieczenia ryzyk żywiołowych lub poszerzenie takiego ubezpieczenia o ryzyka mające charakter techniczny.
Najpopularniejsze ubezpieczenia techniczne to:

UBEZPIECZENIA MASZYN

Ubezpieczenie maszyn – stanowi uzupełnienie ubezpieczenia „żywiołowego” o ryzyka związane bezpośrednio z eksploatacją maszyn w dwóch podstawowych kategoriach ryzyk:

  • ubezpieczenia od szkód elektrycznych – dotyczy maszyn elektrycznych, głównie silników, transformatorów, prądnic itp. i szkód wywoływanych w tych maszynach niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, oraz
  • ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń – awarii na skutek wad projektowych, konstrukcyjnych, produkcyjnych, materiałowych czy niewłaściwej obsługi i eksploatacji.

UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to rodzaj ubezpieczenia dostosowany do specyfiki ryzyk związanych z eksploatacją sprzętu elektronicznego – zarówno komputerowego jak i elektronicznych urządzeń przemysłowych, najczęściej oferowany na warunkach all risks. Zakres ochrony prócz szerokiego zakresu ryzyk „żywiołowych” i „kradzieżowych” obejmuje szkody związane z przyczynami elektrycznymi, przepięciami, zawilgoceniem, błędami popełnionymi w procesie produkcji, błędami w obsłudze i eksploatacji, a nawet umyślnym działaniem.

Również katalog rozszerzeń tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. ubezpieczenie danych i nośników oraz ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności na skutek szkód w ubezpieczonym sprzęcie.

UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWY I MONTAŻU

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) i montażu (EAR) to ubezpieczenia mające na celu kompleksowe pokrycie ryzyk występujących w procesie budowy/montażu. A zatem przedmiotem ubezpieczenia są przede wszystkim roboty kontraktowe, materiały, elementy i urządzenia do wbudowania i montażu, maszyny, sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w trakcie budowy/montażu itp. oraz koszty dodatkowe związane z likwidacją skutków szkody.
Drugim elementem tego ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją kontraktu. Istotne w tym ubezpieczeniu jest to, że możliwe jest objęcie ochroną nie tylko okresu realizacji kontraktu, ale również okresu prób i testów oraz okresu gwarancyjnego.
Katalog stosowanych klauzul jest niezwykle bogaty, przy czym należy zwrócić uwagę, że większość z nich ma wbrew pozorom charakter ograniczający zakres ochrony.
Ubezpieczenie to może być rozbudowane o ochronę z tytułu ryzyk finansowych wynikających z inwestycji (np. utraty zysku na skutek katastrofy budowlanej skutkującej znacznym opóźnieniem w zakończeniu prac i oddania obiektu do eksploatacji).