W trakcie kilkunastoletniej już obecności na rynku wypracowaliśmy i poparliśmy praktyką obsługę Klientów z różnych branż i o różnej specyfice działalności. Wśród tych obszarów jest kilka wymagających szczególnych kompetencji, i w których to obszarach posiedliśmy nie tylko odpowiednią wiedzę i doświadczenie ale także wypracowaliśmy odpowiednie zaplecze organizacyjno-techniczne. Przede wszystkim jednak kompetencje uzupełniamy wysoką starannością i zaangażowaniem. Dzięki temu oferujemy znacznie szerszy zakres usług niż tylko zebranie ofert w oparciu o dane dostarczone przez Klienta i zestawienie ich wg szablonu:

  1. systemowe opracowanie i uporządkowania informacji majątkowych, nawet Klientów o najbardziej skomplikowanej strukturze organizacyjnej – przeoczenia i błędy na etapie opracowywania danych są częstą przyczyną problemów w uzyskaniu odszkodowania w razie szkody, a skrupulatność w ich opracowaniu niedocenianą metodą na uzyskanie kompletnej ochrony ubezpieczeniowej,
  2. rozbudowana analiza i opis ryzyka oraz odpowiednie opracowywanie danych dotyczących obiektów zarówno o charakterze przemysłowym czy magazynowym, jak i dużych zasobów mieszkaniowych; dysponujemy osobami posiadającymi wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie doświadczenie,
  3. weryfikacja dokumentów mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na prawo do odszkodowania i jego wysokość pod kątem warunków umowy ubezpieczenia – książki obiektu budowlanego, protokoły kontroli okresowych, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego itp.,
  4. kształtowanie umów ubezpieczenia „metodą paragrafów”, tj. bezpośrednią ingerencją w treść umowy/ogólnych warunków ubezpieczenia; metoda ta uzupełnia tradycyjny sposób budowania umowy ubezpieczenia poprzez dobór klauzul modyfikujących warunki ubezpieczenia (tzw. klauzul brokerskich),
  5. efektywna obsługa szkód, w tym także o charakterze masowym oraz objętych problematyką ochrony danych osobowych,
  6. efektywna obsługa podmiotów zobowiązanych stosować przepisy prawa zamówień publicznych – skuteczne wykorzystywanie specyfiki zamówień publicznych do uzyskiwania korzystnych warunków ubezpieczenia mimo ograniczeń wynikających z przepisów ustawy,
  7. dedykowany, opracowany na nasze indywidualne zamówienie system komputerowy łączący elementy administrowania danymi ubezpieczeniowymi (polisy, płatności, szkody) z narzędziami do administrowania danymi składników majątku, w tym funkcjonalnościami zarządzania nieruchomościami oraz obsługi flot, posiadający możliwość udostępnienia wybranych funkcjonalności Klientowi.