Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to bogata grupa produktów ubezpieczeniowych. Z punktu widzenia przedsiębiorstw i instytucji punktem wyjścia jest zwykle tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

Zasadniczym celem tego ubezpieczenia jest pokrycie ewentualnych roszczeń osób trzecich za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ryzyko roszczeń dotyczy tak szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jak i niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego (odpowiedzialność cywilna kontraktowa). Dodatkowymi rozszerzeniami w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorstwa może być np. ubezpieczenie OC pracodawcy na wypadki przy pracy, OC najemcy, czy OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji.

Ponadto przepisy prawa wprowadzają inne szczególne kategorie odpowiedzialności, dla których projektowane są ubezpieczenia stosownie do określonego prawnie zakresu odpowiedzialności, jak:

  • Ubezpieczenie z tytułu wykonywanego zawodu np. lekarza, adwokata, radcy prawnego, brokera, itd.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody stanowiące pokrycie odpowiedzialności producenta, czyli szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją określonego produktu.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek za szkody wyrządzone w związku ze sprawowaniem określonej funkcji (tzw. ubezpieczenie D&O – z ang. Directors and Officers).

Jako integralną część tego ubezpieczenia należy traktować pokrycie kosztów koniecznej ochrony prawnej zarówno w przypadku roszczeń zasadnych jak i bezzasadnych.