Instytucja i działalność brokera ubezpieczeniowego jest uregulowana w przepisach prawa.
Zgodnie z tymi regulacjami:

  • broker ubezpieczeniowy to przedsiębiorca (osoba fizyczna lub osoba prawna), który za zezwoleniem organu nadzoru nad rynkiem finansowym (aktualnie jest to Komisja Nadzoru Finansowego) wykonuje działalność brokerską, tj. czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
  • działalność brokera ubezpieczeniowego jest formą pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegającego na wykonywaniu czynności w imieniu i na rzecz Klienta – poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.
  • broker podlega wpisowi do rejestru brokerów prowadzonego przez organ nadzoru.
  • broker działa na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Klienta, w oparciu o umowę regulującą warunki współpracy.

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe Klienta – rozpoznaje i opisuje ryzyko, negocjuje warunki ubezpieczenia w imieniu Klienta, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia, w tym w likwidacji szkód.